• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

 

OGRÓD DZIAŁKOWY

WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ.

1965 - 2017

Ogród Działkowy W A T powstał w 1965 r., ale początki jego działalności sięgają lat pięćdziesiątych, kiedy wraz z powstaniem Wojskowej Akademii Technicznej grupa rozmiłowanych działkowców spośród kadry i pracowników WAT samorzutnie zaczęła uprawiać wytyczone działki na terenie obecnego Ośrodka Sportowego przy ulicy Kartezjusza

 W 1965 r. na mocy decyzji Komendanta WAT i w oparciu o Zarządzenie MON nr 23 w sprawie zakładania i użytkowania Wojskowych Ogrodów Działkowych powstaje formalnie obecny Ogród Działkowy na terenie będącym we władaniu WAT (przy linii tramwajowej 20), składający się z 58 działek. W późniejszych latach Ogród ten został powiększony powierzchniowo do 165 działek. Ponadto przydzielono działkowcom dwa dalsze tereny przy ulicy Kocjana (nad fosą) i obok Bocznicy Kolejowej przy ulicy Fortecznej. Obecnie Ogród Działkowy W A T zajmuje teren o powierzchni ponad 9 ha, na którym jest 255 działek. Obszarowo to trzy oddzielne tereny, które tworzą: pierwszy największy - Ogród „A ", na którym jest 168 działek, drugi - Ogród „B", na którym jest 67 działek oraz trzeci najmniejszy - Ogród „ C", na którym jest 20 działek. Ogrody te są ogrodzone i wyposażone w sieć wodociągową i energetyczną (oprócz ogrodu „ C") oraz drogi i alejki.

W początkowym okresie swego istnienia Ogród Działkowy WAT został włączony w struktury Polskiego Związku Działkowców i zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Ogrodów Działkowych PZD jako ogród stały pod numerem A-I-107-107.odrodwat1

odrodwat1

W roku 2006 na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego teren, na którym znajduje się Ogród Działkowy, został przekazany Wojskowej Akademii Technicznej na własność. WAT jako właściciel terenu na podstawie decyzji Komendanta-Rektora nr 89/R/2009 z dnia 16.07.2009 r. zatwierdził istnienie ogrodu i nadał mu nazwę „Ogród Działkowy Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie'. Ogród stał się samodzielną jednostką w ramach struktur WAT i niezależną od Polskiego Związku Działkowców.

widok

widok

Władzę organizacyjną nad Ogrodem sprawuje WAT.  W ramach Ogrodu władzą zarządzającą i porządkową jest Zarząd oraz Komisje Rewizyjna i Rozjemcza, powołane przez użytkowników działek na Walnym Zebraniu.

Zarząd Ogrodu organizuje i kieruje bieżącą działalnością Ogrodu i pośredniczy w kontaktach pomiędzy WAT a działkowcami (użytkownikami).

Komisja Rewizyjna kontroluje działania Zarządu w kwestii zgodności z podejmowanymi Zarządzeniami i Uchwałami. Dba o poprawność stosunków sąsiedzkich, rozpatruje skargi i zażalenia zgłaszane przez użytkowników działek.

Całokształtem spraw związanych z działalnością Ogrodu kieruje Prezes Zarządu.

W okresie istnienia Ogrodu funkcje Prezesa pełnili:

 

Bogusław Michałek w latach 1965 -1968

Stefan Milewski w latach 1968 -1976

Ryszard Piotrowski w latach 1976 -1977

Czesław Burdosz w latach 1977-1991 i 2003 - 2008

Dariusz Raczkowski w latach 1991 - 1995

Janusz Siedlecki w latach 1995 - 2003

 Bolesław Włodarczyk w latach 2008 - 2011

Mieczysław Dyoniziak w latach 2011 - 2016

Roman Konieczny od roku 2016

 
Ogród Działkowy Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2