• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

 

Załącznik do umowy użyczenia

REGULAMIN

OGRODU DZIAŁKOWEGO

WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

im. Jarosława DĄBROWSKIEGO

 (DOKUMENT)

 

ROZDZIAŁ I

Zasady ogólne

§1

 1. Regulamin Ogrodu Działkowego Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego, zwany dalej ..Regulaminem", określa szczegółowe zasady dotyczące zagospodarowania i użytkowania działek oraz funkcjonowania i zagospodarowania Ogrodu Działkowego Wojskowej Akademii Technicznej im  J. Dąbrowskiego, zwanego dalej „OD WAT", a także zasady współżycia społecznego obowiązującego na terenie OD WAT.
 2. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich osób. które podpisały umowy użyczenia działek z Wojskową Akademią Techniczną im Jarosława Dąbrowskiego, zwaną dalej „WAT".
 3. Użytkownikiem działki położonej na terenie OD WAT może być tylko osoba, która podpisała umowę użyczenia, zwaną dalej ..Umową", której wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem § 8.
 4. Spory pomiędzy użytkownikami działek, w sprawach nie ujętych w Regulaminie. Umowie i w Porozumieniu, (które zostanie podpisane pomiędzy WAT a właściwie wyłonioną reprezentacją działkowców - Zarządem), rozstrzyga Zarząd OD WAT lub na jego wniosek WAT.

 

 

§2

 1. Członek OD WAT ma prawo:
  1. brać udział w Walnym Zebraniu OD WAT,
  2. wybierać i być wybieranym do organów OD WAT,
  3. uzyskiwać informacje o działalności OD WAT,
  4. zwracać się do Zarządu i Komisji Rozjemczej OD WAT o ochronę swoich interesów w zakresie użytkowania działki,
  5. korzystać z urządzeń i obiektów wspólnych OD WAT.
  6. do odszkodowania za mienie na działce stanowiące jego własność w przypadku likwidacji OD WAT lub jego części, na zasadach określonych w Regulaminie. Porozumieniu oraz Umowie.
  7. do wglądu w dokumentacje dotyczącą jego członkostwa i użytkowania działki,
  8. ustanawiać opiekuna działki na czas jego nieobecności (za wiedzą Zarządu i za zgodą WAT), lecz nie dłużej niż na 12 miesięcy.
  9. uczestniczyć we wszystkich imprezach i uroczystościach organizowanych przez zarząd  ogrodu.
  10. do niezakłóconego korzystania z działki.
  11. prowadzić na działce, z zachowaniem przepisów dotyczących hodowli, warunków sanitarnych i higienicznych chów gołębi, kur i królików, na zasadach, które określa Zarząd

 

 

 1.   Członek OD WAT ma obowiązek:
  1. przestrzegać ustalenia zawarte w Umowie.
  2. przestrzegać zasad współżycia społecznego.
  3. użytkować przydzieloną mu działkę zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  4. utrzymywać na działce właściwy porządek i dbać o jej estetykę,
  5. zwalczać na użytkowanej działce choroby i szkodniki roślin.
  6. działać w interesie OD WAT.
  7. brać czynny udział w życiu OD WAT.
  8. uiszczać obowiązujące opłaty wynikające z Umowy oraz uchwalone przez Walne Zebranie Członków WAT,
  9. aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji.
  10. dbać o mienie i estetykę części wspólnej ogrodu, brać udział w pracach porządkowych i modernizacyjnych części wspólnej.
  11. udostępnić działkę przedstawicielom WAT w szczególności w celu dokonania inwentaryzacji, kontroli oraz realizowania przez. WAT zadań z zakresu obrony narodowej. .
  12. Naprawienia szkód powstałych w związku z użytkowaniem działki.

3.  Członkowi OD WAT zabrania się:

1. wykorzystywania działki do innych celów jak rekreacyjne.

2. zamieszkiwania na działce lub zezwalania na zamieszkiwanie innym osobom,

3. zanieczyszczania działek, alejek, dróg. terenów przyległych do działki wszelkimi odpadami tym pochodzącymi z działki.

4. wrzucania do pojemników na śmieci części roślin,

5. gromadzenia  i  przechowywania na działce  przedmiotów   nie  związanych  z  uprawą i  rekreacją, a

6. wznoszenia budowli w tym szop. komórek, klatek itp. bez uzyskaniu zgody WAT,

7. spalania na terenie ogrodu wszelkich odpadów nieorganicznych oraz wypalania traw.

8. wjazdu na teren ogrodu pojazdami bez zgody Zarządu OD WAT (prezesa).

9. parkowania na terenie ogrodu działkowego, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi,

10. mycia i naprawiania na terenie ogrodu działkowego wszelkich pojazdów mechanicznych.

11. polowania, detonacji petard i ładunków wybuchowych na terenie ogrodu,

12. wprowadzania i trzymania na terenie ogrodu psów bez smyczy i kagańców oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce,

13. samowolnego budowania bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym,

14. sadzenia, a także usuwania drzew i krzewów na terenie wspólnym ogrodu.

15. wznoszenia i rozbudowy altan bez uzyskania stosownego zezwolenia (akceptacji) Zarządu OD WAT i WAT,

16. prowadzenia na działce uprawy jednorodnej o charakterze produkcyjnym,

17. uprawiania na działce roślin, których  uprawa jest zakazana na terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej (mak, konopie indyjskie itp.).

18. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Zarządzanie ogrodem

 §3

1. Nadzór nad prawidłowym korzystaniem przez członka OD WAT z działki sprawuje Zarząd OD WAT, który współpracuje z WAT.

2. W celu sprawnego funkcjonowania OD WAT powołuje się Samorząd OD WAT, w skład którego wchodzi:

1) Walne Zebranie Członków OD WAT;

2) Zarząd OD WAT;

3) Komisja Rewizyjna OD WAT;

4) Komisja Rozjemcza OD WAT

3. W sprawach dotyczących funkcjonowania ogrodu działkowego, gospodarowania częścią wspólną ogrodu, utrzymania porządku w części wspólnej oraz oceny zagospodarowania poszczególnych działek Zarząd OD WAT występuje jako organ reprezentujący interesy wszystkich członków OD WAT i może składać wnioski i propozycje dotyczące zmian w funkcjonowaniu ogrodu.

4. Kadencja władz o których mowa w ust 2 pkt 2. 3 i 4 trwa 5 lat.

 

 §4

1. Walne Zebranie Członków OD WAT (zwane dalej Walnym Zebraniem) jest najwyższym organem Samorządu.

2. Walne Zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania dzielą się na :

1) sprawozdawczo-wyborcze;

2) sprawozdawcze, które odbywają się corocznie

4. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się do 30 kwietnia danego roku Odstępstwa od tego terminu dopuszcza się wyłącznie w sytuacjach uniemożliwiających odbycie zebrania w nakazanym terminie.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdym czasie do rozpatrzenia spraw należących do kompetencji walnych zebrań sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych

6. Walne Zebranie zwołuje Zarząd, który proponuje porządek obrad,

7.O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania zarząd zawiadamia WAT i członków OD WAT na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

8. Na Walne Zebranie zapraszany jest przedstawiciel WAT. który może występować z. głosem doradczym.

9. Walne Zebranie zwołane w pierwszym terminie uważane jest za waż.ne jeśli jest obecna co najmniej połowa członków OD WAT.

10.Walne Zebranie może odbyć się w drugim terminie, co najmniej pól godziny po wyznaczonym pierwszym

11. Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków OD WAT bez względu na liczbę obecnych na zebraniu

12. Walne Zebranie wybiera pozostałe władze samorządu (zarząd, komisję rewizyjną l komisję rozjemczą.

13. Z Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania oraz protokolant.

 

 §5

1. Zarząd OD WAT w szczególności.

1) reprezentuje OD WAT na zewnątrz,

2) reprezentuje OD WAT w kontaktach z WAT,

3) prowadzi sprawy OD WAT,

4) opiniuje wnioski członków OD WAT kierowane do WAT.

5) sprawuje nadzór nad utrzymaniem części wspólnej ogrodu i przestrzeganiem porządku w ogrodzie i jego otoczeniu.

6) wnioskuje do WAT w sprawie propozycji zmiany w organizacji i zagospodarowaniu części wspólnej

7) wypowiada się w sprawach dotyczących zmian użytkownika poszczególnych działek, wyceny mienia znajdującego się na działce i stanowiącego własność użytkowników, dysponowania mieniem stanowiącym część wspólną ogrodu.

2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, a następnie dokonuje  ich

3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa (wiceprezesów), sekretarza i skarbnika

4. Prezes kieruje i odpowiada za całokształt prac Zarządu. Określa obowiązki i zadania pozostałych członków Zarządu.

5. Sekretarz odpowiada za dokumentowanie działalności Zarządu.

6. Skarbnik odpowiada za prowadzenie spraw finansowych i dokumentacji finansowej

7. Zarząd prowadzi ewidencje użytkowników działek (zawierającą miedzy innymi dane adresowe, kopie umów i innych dokumentów dotyczących podstawy i sposobu użytkowania poszczególnych działek), zgodnie z ustawą o

8. Dla sprawnego wykonywania swoich zadań. Zarząd może. w zależności od potrzeb, powoływać i odwoływać spośród członków ogrodu komisje problemowe stałe i doraźne (porządkową, konkursową itp.)

9. Zarząd obowiązany jest do działania na rzecz bezpieczeństwa w ogrodzie oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

10. Zarząd przedstawia Walnemu Zebraniu do zatwierdzeniu sprawozdanie ze swojej działalności, które następnie przedstawia WAT.

 §6

 1. Działalność kontrolną w ogrodzie działkowym prowadzi Komisja Rewizyjna.
 2. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej określa Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. a następnie dokonuje ich wyboru.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna dokonuje, co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym, kontroli i oceny działalności zarządu, w tym finansowej.
 5. Wyniki kontroli o której mowa w ust. 4 wraz z wnioskami komisja przedstawia na posiedzeniu Zarządu.
 6. Na Walnym Zebraniu Komisja Rewizyjna przedstawia wyniki kontroli o której mowa w ust. 4.
 7. Na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Komisja Rewizyjna przedstawia ocenę pracy Zarządu wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu

 §7

 1. Działalność orzekającą, rozjemczą i mediacyjną w OD WAT prowadzi Komisja Rozjemcza
 2. Liczbę członków Komisji Rozjemczej ustala Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, a następnie dokonuje ich wyboru
 3. Komisja Rozjemcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 4. Komisja Rozjemcza rozpatruje i rozstrzyga odwołania członków OD WAT od uchwal Zarządu
 5. Komisja Rozjemcza może prowadzić mediacje w sporach pomiędzy członkami OD WAT
 6. Zawarcie ugody następuje w formie pisemnej,
 7. Jeżeli mediacja nie zakończy się ugodą, sprawę przejmuje Zarząd
 8. Jeżeli jedna ze stron (lub obie) nie wywiązują się z warunków ugody, sprawę rozstrzyga Zarząd

 

ROZDZIAŁ III

Członkostwo w ogrodzie

§ 8

 1. Użytkownik, który podpisał Umowę. z. chwilą jej podpisania staje się członkiem OD WAT.
 2. Członkiem OD WAT może być osoba związana z WAT:

1) żołnierze zawodowi,

2) emeryci renciści wojskowi (byli żołnierze zawodowi).

3) pracownicy WAT oraz innych jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej,

4) emeryci i renciści byli pracownicy WAT oraz innych jednostek organizacyjnych resortu obrony

5) małżonkowie i rodziny po zmarłych osobach wymienionych w pkt. 1-4, którzy podpisali umowę użyczenia z WAT na użytkowanie działki oraz są członkami  Ogrodu  Działkowego przy WAT im. J. Dąbrowskiego zwanego dalej OD WAT

6) w szczególnych przypadkach inne osoby zaakceptowane przez Zarząd OD WAT i WAT

3. WAT zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie zgodności podpisanych umów z zasadami określonymi w ust. 2.

4. Członkom OD WAT, którzy nie przestrzegają postanowień zawartych w Umowie: Regulaminie i Porozumieniu albo naruszają zasady współżycia społecznego mogą być wymierzone następujące kary:

1) upomnienie;

2) ostrzeżenie;

3) rozwiązanie  umowy  bez  wypowiedzenia za rażące naruszenie Regulaminu i norm współżycia społecznego.

5. Przed zastosowaniem kary Zarząd OD WAT używa pisemnie członka OD WAT do usunięcia w terminie stwierdzonych naruszeń przepisów

 § 9

 1. W przypadku rezygnacji z dalszego użytkowania działki członek OD WAT pisemnie informuje WAT oraz Zarząd OD WAT o zamiarze ro/wiązania umowy użyczenia.
 2. W przypadku rezygnacji z użytkowania działki odszkodowanie od WAT nie przysługuje.
 3. Dotychczasowy użytkownik może odpłatnie przekazać następcy prawnemu, wskazanemu, bądź zaakceptowanemu przez Zarząd, mienie pozostawione na działce

 

 

ROZDZIAŁ IV

Zagospodarowanie działki

§ 10

 1. Działka jest integralną częścią OD WAT i powinna być zagospodarowana zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Granice działki powinny być zgodne z planem zagospodarowania ogrodu i trwale oznakowane.
 3. Obowiązek przywrócenia zgodności granic działki zgodnie z planem zagospodarowania ogrodu spoczywa na Zarządzie. Jednakże obowiązek ten obciąża członka OD WAT. jeżeli samowolnie narusza granice działki

§ 11

1. Z uwzględnieniem warunków określonych niniejszym Regulaminem, działka może być  wyposażona u następujące urządzenia:

 

1) altanę,

2) szklarnię.

3) tunel foliowy.

4) okna inspektowe,

5) sieć wodociągową i sieć elektryczną.

6) zbiorniki wodne (brodzik, oczko wodne),

7) pergolę, trejaże, murki kwiatowe, ogródki skalne i kąciki wypoczynkowe,

8) piaskownicę, huśtawkę i inne urządzenia rekreacyjne

2. Szczegółowe zasady dotyczące zagospodarowania działki, w tym w urządzenia o których mowa w ust 1. określa Zarząd uwzględniając przepisy prawa budowlanego.

3. Altana w ogrodzie jest obiektem wolnostojącym, parterowym, zapewniającym rodzinie warunki do wypoczynku. Powinna być funkcjonalna oraz estetyczna i spełniać warunki określone w prawie budowlanym.

4. Pomieszczenia dla zwierząt stanowią integralną część altany i są wliczane dojej normarywnej powierzchni.

5. Działka powinna być wyposażona w kompostownik, usytuowany nie bliżej jak 1 m od granicy działki.

Zasady uzupełniające, dotyczące zagospodarowania działki, określone przez ZARZĄD OD WAT:

1. Altana działkowa może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po ścian zewnętrznych do 35 m .

2. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2.

3. Altana działkowa może mieć wysokość do 5 metrów przy dachu stromym i  4 metrów przy dachu płaskim.

4. Wysokość altany działkowej mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu.

5. Odległość altany działkowej od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry. 

6. Szklarnianadziałcemożemiećpowierzchnięnie przekraczającą 25 miwysokość 3 m.Niemoże ona posiadać stałych urządzeń grzewczych oraz urządzeń , których funkcjonowanie zanieczyszcza środowisko.

 

8.Stwierdzenie przez właściwy organ administracji publicznej naruszenia prawa, o którym mowa w ust. 3, stanowi podstawę do zastosowania sankcji określonych w ustawie.

 

 
Ogród Działkowy Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2