• Alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej
 • alt text

  Ogród Działkowy

  Wojskowej Akademii Technicznej

POROZUMIENIE

w sprawie korzystania z Ogrodu Działkowego Wojskowej Akademii Technicznej

im Jarosława Dąbrowskiego

 (DOKUMENT)

zawarte w Warszawie miedzy:

Wojskową Akademią Techniczną im Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą. Warszawę, kod 00-908. ul Gen Sylwestra Kaliskiego 2. NIP 527 020 63 00. REGON  012122900 zwaną w treści umowy „WAT" reprezentowaną przez Kanclerza Jana Klejszmita na podstawie pełnomocnictwa nr 034 z dnia 07 marca 2007r.

a

Zarządem Ogrodu Działkowego Wojskowej Akademii Technicznej im Jarosława Dąbrowskiego, zwanym dalej „Zarządem" z siedzibą w Warszawie ul S. Kaliskiego 23/35

reprezentowanym przez

Bolesława Włodarczyka  PREZESA ZOD

o następującej treści

§1

Na podstawie Decyzji Rektora WAT Nr 89/R/2009 z dnia 16 lipca 2009r oraz niniejszego porozumienia, Wojskowa Akademia Techniczna im Jarosława Dąbrowskiego, umożliwi indywidualnym użytkownikom korzystanie z nieruchomości gruntowych położonych w Warszawie przy ul Kocjana i Dywizjonu 303:

 1. w obrębie 6 - 08 - 11  nr ewid   13 ,14, 19, i opisanej w KW m 222872
 2. w obrębie 6 -10-07 nr ewid 5. 7/2 opisanej w KW nr 449128

 §2

Użytkownikami działek, położonych na terenie określonym w §1 mogą być osoby określone w §8  ust. 2 Regulaminu OD WAT.

§3

Użytkowników działek reprezentuje Zarząd będący organem Samorządu OD WAT.

§4

1. WAT podpisze indywidualną umowę użyczenia, będącą podstawą prawną korzystania z działki z każdą osobą wskazaną bądź zaakceptowaną przez Zarząd i spełniającą warunki

2. W razie wygaśnięcia umowy o której mowa w ust 1 lub utraty prawa użytkowania działki jej  ponowny przydział (użyczenie) może nastąpić tylko na rzecz osoby wskazanej lub zaakceptowanej przez Zarząd.

§5

WAT zobowiązuje się do odpłatnego udostępnienia energii elektrycznej i wody zimnej do OD WAT na podstawie odrębnej umowy zawartej z Zarządem.

§6

Zarząd nadzoruje sposób i zasady korzystania przez użytkowników, o których mowa w § 4 ust 1 z działek zgodnie z Regulaminem OD WAT.

§7

Zarząd nadzoruje przestrzeganie przepisów, a w szczególności o ochronie środowiska oraz przepisów przeciwpożarowych przez użytkowników działek na całym terenie OD WAT.

§8

Zarząd zobowiązany jest do nadzorowania utrzymania przez użytkowników działek porządku na terenie OD WAT oraz wywozu nieczystości stałych. Zarząd zobowiązany jest do nadzorowania i zagospodarowania terenów wspólnych OD WAT oraz działek, na które nie podpisano umów użyczenia.

§9

Na wniosek Zarządu, WAT może rozwiązać z użytkownikiem umowę użyczenia działki.

§10

Zarząd zobowiązuje się do przedłożenia WAT spisu oraz planów zagospodarowania infrastruktur stanowiącej cześć wspólną ogrodu działkowego w terminie do 10.11.2009 r

§11

Zmiany infrastruktury stanowiącej cześć wspólną ogrodu działkowego mogą być dokonywane wyłącznie za pisemną zgodą WAT.

 §12

W przypadku likwidacji ogrodu, WAT nie ponosi kosztów związanych z likwidacją infrastruktury części wspólnej ogrodu nieujętej w planie zagospodarowania oraz wykonanej bez zgody, o której mowa w § 11.

§13

1. W przypadku likwidacji w całości OD WAT, WAT dokona wyceny składników majątkowych znajdujących się na działce, a stanowiących własność użytkowników likwidowanych działek i wypłaci stosowne odszkodowanie, włącznie z infrastrukturą części wspólnej ogrodu stanowiącej współwłasność użytkowników - członków OD WAT (z zastrzeżeniem § 12) – na zasadach określonych w Regulaminie i niniejszym Porozumieniu (według cen obowiązujących na dzień wypowiedzenia). Ustalenie wysokości odszkodowań następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego powołanego przez WAT. Rzeczoznawcę opłaca WAT.

2. W przypadku częściowej likwidacji OD WAT użytkownik może:

1) otrzymać inną działkę zlokalizowaną w ogrodzie (o ile będą dostępne działki) z rozliczeniem wartości stanowiącej różnice w zagospodarowaniu działek likwidowanej i nowo przydzielonej, lub.

2) uzyskać odszkodowanie za utraconą działkę. Przepis ust 1 stosuje się odpowiednio.

§14

Porozumienie traci moc w przypadku zmiany przeznaczenia terenu zajmowanemu przez OD WAT lub rozwiązania wszystkich indywidualnych umów użyczenia działek.

§15

 1. Porozumie niniejsze zawarto na czas nieokreślany i może ono być wypowiedziane przez obie strony z zachowaniem 12 miesięcznego terminu wypowiedzenia.
 2. WAT deklaruje chęć utrzymania dotychczasowego sposobu korzystania terenu przez maksymalnie długi okres.

§ 16

 1. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Wszelkie spory jakie wynikną pomiędzy stronami będą rozpatrywane polubownie, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia, strony poddają pod rozstrzygniecie Sądu powszechnego właściwego dla siedziby WAT.

§ 17

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Prezes Ogrodu Działkowego                                                                                   WAT -Kanclerz
Ogród Działkowy Wojskowej Akademii Technicznej 00-908 Warszawa ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2